Ландшафтна архітектура  — це вид мистецтва, націлений на організацію простору навколишнього середовища за допомогою природнього матеріалу, що гармонізує геопластичні особливості існуючого рельєфу.

Подібно архітектурі і містобудуванню ландшафтна архітектура відноситься до просторових видів мистецтва.

Формування комфортного і естетично повноцінного середовища здійснюється за допомогою природних матеріалів (рельєф, вода, рослинність, тощо) і архітектурних споруд, при цьому передбачається збереження існуючих і створення штучних пейзажів, проектування систем озеленення і рекреаційних зон. На відміну від садово-паркового мистецтва сфера ландшафтного мистецтва значно ширше, вона полягає в організації багатьох компонентів просторового середовища життєдіяльності людини.

Метою викладання навчальної дисципліни “Ландшафтна архітектура” є професійна підготовка молодших спеціалістів спеціальності “Зелене будівництво і садово-паркове господарство” стосовно застосування основних принципів, прийомів та засобів побудови композиції рослин та МАФ в парках та малих садах з застосуванням різних матеріалів природного та штучного походження.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Ландшафтна архітектура” є :

- ознайомлення студентів з питаннями сучасної ландшафтної архітектури, основними завданнями і засобами ландшафтного проектування в цілях створення комфортного середовища для життєдіяльності;

- надання практичних навичок вирішення проблем формування відкритих просторів міського середовища;

- вивчення факторів, що впливають на формування ландшафтного середовища;

- ознайомлення зі специфікою створення об’єктів ландшафтної архітектури з урахуванням соціальних, містобудівних, природніх факторів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • -характерні риси розвитку ландшафтної архітектури від стародавнього світу до сьогодні;
 • -роль природних умов у формуванні об'єктів ландшафтної архітектури (рельєф, вода, клімат);
 • -  об'ємно-просторову та планувальну структури об'єктів ландшафтної архітектури, їх зв'язок з компонентами природного ландшафту;
 • - архітектурно-планувальну композицію ландшафту об'єктів (відкриті простори, партери, поляни);
 • -організацію простору, співвідношення форм об'ємної композиції, пропорції, передній та задній плани, кольорові закономірності;
 • -  ступені співвідношення форм об'ємної композиції, контраст, нюанс, тотожність, масштабність;
 • -композицію пейзажних картин. Особливості сприйняття паркових пейзажів. Повітряну та лінійну перспективи. Світло і тінь у ландшафті;
 • -значення рельєфу у формуванні ландшафту. Геопластика. Терасування. Вертикальне планування.

вміти :

 • -  правильно підібрати стиль планування об’єкту озеленення, взявши до уваги стан та оточення даної території;
 • -  підібрати асортимент рослин, що відповідатиме не тільки грунтово-кліматичним умовам району, а й обраному стилю озеленення;
 • -  розпланувати територію, використавши теоретичні знання з об’ємно-просторової та планувальної структури об'єктів ландшафтної архітектури;
 • -  вміти співвідносити елементи паркової композиції згідно з законами ландшафтної архітектури;
 • -  вдало користуватися прийомами та принципами побудови об’єктів ландшафтної архітектури;


Предметом вивчення дисципліни “Лісові культури і лісомеліорація” є підготовка студентів до самостійного виконання на посаді майстра лісу виробничо-технічної та організаційної роботи, починаючи від одержання насіння до переведення лісових культур в покриту лісом площу.

Метою викладання навчальної дисципліни “Лісові культури і лісомеліорація” є вивчення предмету необхідні техніку лісового господарства при проведенні робіт на лісонасінневій базі, в лісовому розсаднику, при створенні лісових культур, виконанні лісомеліоративних робіт.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Лісові культури і лісомеліорація” є:

- професійна підготовка фахівців лісового профілю з лісівничих питань;

- проведення наукових досліджень, творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців лісового господарства;

- виховання та підготовка молоді до самостійної наукової, творчої діяльності, формування у студентів активної життєвої позиції, наукового світогляду;

- встановлення прямих зв’язків з навчальними закладами з метою обміну науковою, методичною інформацією, навчальними програмами, студентами, аспірантами, докторантами та викладачами.

Ландшафтний дизайн - це вид благоустрою території з допомогою природних засобів: квітів, каменів, води і т.д.

Дизайн (англ. design) — задум, план, ціль, намір, творчий задум, проект і креслення, розрахунок, конструкція, ескіз, малюнок, узор, композиція, мистецтво композиції, витвір мистецтва.

Мета ландшафтного дизайну - органічне злиття архітектури з природними елементами.

Об'єктами ландшафтного дизайну є як відкриті, так і закриті середовища. До них належать: вулиці та площі; малі рекреаційні території (сквери, бульвари, набережні, пішохідні вулиці); парки різного функціонального призначення; житлові території з різноманітними рекреаційними та господарськими майданчиками (дитячими, для відпочинку дорослих, спортивними та ін.); а також інтер'єри різноманітних у функціональному відношенні приміщень.